You are currently viewing Jak uchronić firmę przed pożarem?

Jak uchronić firmę przed pożarem?

Pożar to zawsze ogromna tragedia, niezależnie od tego kogo dotyczy. W miejscu pracy, szczególną uwagę należy zwracać na stosowanie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, aby uniknąć tego nieszczęśliwego zdarzenia. Odpowiedzialność za to spoczywa zarówno na przedsiębiorcach jak i na pracownikach, jednak w innym zakresie.

Kiedy przeprowadzić drobiazgowy audyt przeciwpożarowy?

drobiazgowy audyt ppożNa pracodawcy, jako właścicielu lub zarządcy budynku firmy spoczywa wiele obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową. Jednym z nich jest wystosowanie oraz przestrzeganie szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które muszą zawierać wszelkie niezbędne informacje, zarówno dotyczące środków ochrony przeciwpożarowej jak i ich konserwacji i kontroli oraz dróg i sposobów ewakuacji personelu i osób postronnych, które mogą znajdować się na terenie obiektu. Obowiązkiem pracownika jest stosować się ściśle do wszystkich zawartych w instrukcji zaleceń i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, między innymi palenie wyrobów tytoniowych tylko w miejscach do tego przeznaczonych oraz bezpieczne obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi. Pracodawca, który chce uniknąć kary za niedostosowanie się do przepisów o ochronie przeciwpożarowej, powinien przeprowadzić we własnym zakresie drobiazgowy audyt ppoż odpowiednio wcześniej. Pozwoli mu to uniknąć odpowiedzialności finansowej, a nawet karnej w przypadku rażących zaniedbań i uchybień w tej kwestii.

Zarówno pracodawca jak i pracownik są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów i ochrony zdrowia i życia, a także mienia przed pożarem. Dotyczy to także minimalizowania ryzyka jego wybuchnięcia oraz odpowiednich zachowań gdy już do niego dojdzie. Najważniejszą zasadą jest, aby przede wszystkim ratować ludzkie życie i nie pozostawić nikogo niepoinformowanego o zaistniałej sytuacji.