You are currently viewing Rodzaje reklamy

Rodzaje reklamy

Pojęcie reklama to wszelka płatna forma bezosobowego przedstawiania i popierania produktów, usług oraz idei przez konkretnego nadawcę. Rozróżniamy wiele kategorii reklam takich jak reklama:

 • reklamainformacyjna(ma na celu wykazać korzyści z kupowanego produktu lub usługi),
 • przypominająca(że dany produkt jest wciąż obecny na rynku),
 • wspierająca(mająca przedstawić produkt i działania przedsiębiorstwa w lepszym świetle przy kontrowersyjnych rozwiązaniach),
 • osłonowa(wykorzystuje już wprowadzony produkt do wprowadzenia na rynek nowych wyrobów, tej samej marki, aby przenieść przez nabywców postrzeganych wartości marki na nowe produkty),
 • ukierunkowana(kierująca nabywców do miejsc sprzedaży),
 • profesjonalna(nastawiona na ludzi wolnych zawodów),
 • porównawcza(porównuje cechy i walory własnych produktów z innymi wyrobami), konkurencyjna(wskazuje wyróżniające się walory produktu spośród wyrobów konkurentów),
 • agresywna(mająca wywrzeć silne wrażenie dla skłonienia nabywców do szybkiego działania),
 • prestiżowa(reklama wykazująca szczególne znaczenie produktów oraz ich unikalność), defensywna(mająca przeciwstawi się reklamie konkurentów).

Oprócz tego wyróżniamy jeszcze reklamy takie jak:

 • finansowa(prowadzona przez instytucje finansowe),
 • konsumencka(skierowana bezpośrednio do konsumenta),
 • przemysłowa(skierowana do firm produkcyjnych i odbiorców hurtowych oraz detalicznych),
 • instytucjonalna(nastawiona na instytucje społeczne, administracyjne itp.).

Natomiast ze względu rodzaj stosowanych środków przekazu istnieją reklamy:

 • prasowa,
 • pocztowa,
 • uliczna i drogowa,
 • radiowa,
 • telewizyjna,
 • kinowa,
 • a także internetowa.

Klasyfikację reklamy można także dokonać z punktu widzenia przedmiotu i wyróżniamy reklamę produktu, reklamę firmy. Wydzielić można też reklamy indywidualne i reklamy wspólne. Warto zwrócić też uwagę na reklamę podprogową(postrzeganiem tych bodźców, które są zbyt słabe lub zbyt krótkotrwałe), której nie wolno stosować w mediach. Można stosować wiele podziałów reklam ze względu na różne czynniki. Nie ma zamkniętego katalogu rodzajów reklam.